taktojax

1020 tekstów – auto­rem jest tak­to­jax.

Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, kochając sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lipca 2017, 21:20

Życie nie jest datą, lecz biegiem dni, w których my wyz­nacza­my godziny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lipca 2017, 22:01

Ok­nem na świat dusza każda. Cza­sami z okien­ni­cami, po­wybi­jany­mi szy­bami, bez far­by, z plas­ti­ku i... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lipca 2017, 15:48

Miłość jest piękna, lecz dla cze­go do te­go pot­rze­ba ty­le ludzi. 

myśl • 9 lipca 2017, 12:55

Miłość jest piękna, lecz dla cze­go do te­go pot­rze­ba ty­le ludzi. 

myśl • 9 lipca 2017, 12:55

Miłość to nauka cier­pli­wości i od­kry­wania na długie lata. 

myśl • 2 lipca 2017, 12:57

Po­lity­ka to ścier­wo, po którym , my nor­malni ludzie mu­simy się ślizgać 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 czerwca 2017, 21:23

Chrys­tu­sowa mądrość - nas­taw dru­gi po­liczek, gdy uderzą cię w pierwszy.
Dzi­siej­sze cza­sy... od­daj drugą córkę, gdy zgwałcą ci pierwszą. 

myśl • 5 czerwca 2017, 21:58

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 24 maja 2017, 18:04

Kochać naj­bliższych, to piękno, które jest jutrem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2017, 20:59

taktojax

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

taktojax

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 sierpnia 2017, 15:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość jest piękna, lecz [...]

3 sierpnia 2017, 22:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Życie nie jest datą, [...]

29 lipca 2017, 22:33oszi3 sko­men­to­wał tek­st Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, [...]

29 lipca 2017, 21:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, [...]

29 lipca 2017, 20:34oszi3 sko­men­to­wał tek­st Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, [...]

28 lipca 2017, 17:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, [...]

28 lipca 2017, 16:56oszi3 sko­men­to­wał tek­st Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, [...]

28 lipca 2017, 15:12Irracja sko­men­to­wał tek­st Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, [...]

28 lipca 2017, 12:45oszi3 sko­men­to­wał tek­st Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, [...]

28 lipca 2017, 07:16Irracja sko­men­to­wał tek­st Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, [...]