taktojax

1014 tekstów – auto­rem jest tak­to­jax.

Po­lity­ka to ścier­wo, po którym , my nor­malni ludzie mu­simy się ślizgać 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 czerwca 2017, 21:23

Chrys­tu­sowa mądrość - nas­taw dru­gi po­liczek, gdy uderzą cię w pierwszy.
Dzi­siej­sze cza­sy... od­daj drugą córkę, gdy zgwałcą ci pierwszą. 

myśl • 5 czerwca 2017, 21:58

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 24 maja 2017, 18:04

Kochać naj­bliższych, to piękno, które jest jutrem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2017, 20:59

Jeżeli ktoś nie dos­trze­ga sar­kazmu, to i życie jest dla niego sensacją. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 maja 2017, 21:07

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 2 maja 2017, 21:10

Na zawsze pozostań

Dniem błądzi­my
noc­nych ab­strak­cji narzędziem.

Kar­tka z ka­len­darza sto­sem po kątach leży
gdziekol­wiek wzrok po­niesie
żółknie, mo­men­tem.
Wszys­cy enigmą
wspom­nień, miłości i żalu
pod po­wieka­mi błądzi­cie
jes­teście tu i te­raz, lecz nig­dzie.

Przy­tul­my aro­gan­cję
śpiewem ptaków nutą.
Czas nam uk­radną
lecz nie nas sa­mych.

Er­nest Do­minik Łuszczek
Przy­borów 2017.03.25 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2017, 10:50

Uro­jona praw­da kształt real­ny zbiera,
gdy ktoś również kłam­li­wy wiado­mości sobą ubiera. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 marca 2017, 21:06

Mo­jej ko­biety nie in­te­resu­je wczo­raj, ją in­te­resu­je dziś i jutro.
We mnie jest wczo­raj, dziś , a jut­ro będzie to co mogę powtórzyć za lat dziesiąt - KOCHAM CIĘ. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 marca 2017, 22:48

Dreszcz życia - dob­ra mu­zyka i lam­pka wi­na z ko­bietą. To nie ko­bieta, lecz kwiat, który kwit­nie codzien­nie w ryt­mem dnia ra­zem ze mną .

Ewie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 marca 2017, 21:19

taktojax

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

taktojax

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 czerwca 2017, 21:24dark smurf sko­men­to­wał tek­st Chrystusowa mądrość - nas­taw [...]

8 czerwca 2017, 20:06taktojax sko­men­to­wał tek­st Chrystusowa mądrość - nas­taw [...]

7 czerwca 2017, 00:06Salomon sko­men­to­wał tek­st Polityka to ścier­wo, po [...]

6 czerwca 2017, 23:58knutschkugel sko­men­to­wał tek­st Polityka to ścier­wo, po [...]

6 czerwca 2017, 23:39Salomon sko­men­to­wał tek­st Chrystusowa mądrość - nas­taw [...]

6 czerwca 2017, 20:08taktojax sko­men­to­wał tek­st Chrystusowa mądrość - nas­taw [...]

11 maja 2017, 21:09taktojax sko­men­to­wał tek­st Ci, którzy wy­wołują naj­piękniej­sze [...]

28 kwietnia 2017, 21:40Indygoo sko­men­to­wał tek­st Piękne słowa nie muszą [...]

28 kwietnia 2017, 08:15taktojax sko­men­to­wał tek­st Piękne słowa nie muszą [...]

28 kwietnia 2017, 04:30natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Piękne słowa nie muszą [...]